REKLAMA
Přihlásit se | Registrace
Aktuálně nabízíme 10587 pracovních pozic a brigád
 

DRUHY PRACOVNÍCH POMĚRŮ

Každý pracovní poměr vzniká dnem, který určuje pracovní smlouva jako DEN NÁSTUPU. Určitě předtím budete obeznámeni nejen se svými povinnostmi, které se budou týkat pracovní činnosti, ale též s mzdovými podmínkami. Všechny dokumenty podrobně a klidně i dvakrát čtete, protože to, co podepíšete už těžko budete brát zpět.

Jaké náležitosti má každá pracovní smlouva?

  • druh práce na který jste přijati,
  • místo kde tuto práci budete vykonávat,
  • den nástupu práce,
  • popř. podmínky, jenž jsou zaměstnavatelem vyžadovány (výše mzdy nemusí být uvedena za podmínek např. za existence kolektivní smlouvy, vnitřích předpisů zaměstnavatele apod.).

Základním právním předpisem, který upravuje typy pracovních poměrů, je zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Zákoník práce. Pracovní poměr se zakládá ve většině případů pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vždy se uzavírá písemně, minimálně ve dvou vyhotoveních. Pracovní smlouva může být uzavřena i ústně. Pokud není smlouva uzavřena písemně, neznamená to nutně, že je neplatná. I ústní pracovní smlouva je tedy platná, ale zaměstnanec se může v případě soudního sporu dostat do obtížné důkazní situace, aby prokázal, jaké podmínky byly v pracovní smlouvě sjednány.
Pracovní poměr nemůže být uzavřen mezi manžely.

Přehled pracovních smluv

Pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitou

Pracovní poměr je sjednáván na dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. Znamená to, jestliže údaj o době trvání pracovního poměru v pracovní smlouvě obsažen není, pak platí, že byl pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou.

Za určitých podmínek je možné sjednat i pracovní poměr na dobu určitou. Ze zákona vyplývá, že mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem je možné sjednat pracovní poměr na dobu určitou nejvýše po dobu dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. Aby si mohli tentýž zaměstnavatel a zaměstnanec sjednat pracovní poměr opět na dobu určitou, musí uplynout mezi ukončením prvního pracovního poměru na dobu určitou a vzniku nového pracovního poměru doba alespoň šest měsíců – jedná se o tzv. zákaz řetězení pracovních poměrů na dobu určitou.

Z tohoto pravidla zákazu řetězení pracovních poměrů uzavíraných na dobu určitou stanoví zákoník práce některé výjimky:

  • stanoví-li tak zvláštní právní předpisy,
  • z důvodů náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně zaměstnance,
  • v případě, že jsou dány vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, a zaměstnavatel tyto důvody vymezí v písemné dohodě s odborovou organizací nebo ve vnitřním předpisu v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace.
Zkrácený pracovní úvazek

Zákoník práce vymezuje jasně případy, kdy může být pracovní doba krácena.

A to :

  • Pokud je krácení pracovní doby sjednáno
  • Krácení pracovní doby ze zdravotních důvodů bez krácení mzdy
  • Pracovní doba sjednaná v kolektivní smlouvě

Dle krácení pracovní doby se krátí též odvody a dovolená.

Paragrafem 85 se též dá v pracovní smlouvě definovat pružná pracovní doba. Tato úprava se dá provést v rámci pracovní smlouvy na dobu určitou i neurčitou. V pracovní smlouvě se musí jasně vymezit týdenní pracovní doba a její rozvržení. Veškeré odvody jsou kráceny dle délky úvazku.

Dohody konané mimo pracovní poměr

Dohoda o provedení práce:

Podle §236 Zák. práce: Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 100 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

V dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení a zpravidla se v ní sjednává též doba, v níž má být pracovní úkol proveden. Pracovní úkol musí být proveden ve sjednané době, jinak může zaměstnavatel od dohody odstoupit. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, nemůže-li pracovní úkol provést proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky, zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, která mu tím vznikla.

Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po dokončení a odevzdání práce. Mezi účastníky lze dohodnout, že část odměny bude splatná již po provedení určité části pracovního úkolu. Zaměstnavatel může odměnu po projednání se zaměstnancem přiměřeně snížit, neodpovídá-li provedená práce sjednaným podmínkám.

Dohoda o pracovní činnosti:

Podle §237 Zák. práce: Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 100 hodin. Nelze ji sjednat na více než 20hod týdně.

Sjednává se na dobu určitou, nebo neurčitou. Velice často tuto formu dohody využívají personální agentury. Je třeba si však uvědomit, že na základě této dohody Vám nevznikne nárok na dovolenou ani na odstupné.

Uzavřít ji můžete nejdéle na 12 měsíců. Z této dohody se platí sociální i zdravotní pojištění.

Vedlejší pracovní poměr – Souběh pracovních poměrů

Dle zákoníku lze mít dva hlavní pracovní poměry. Zákoník práce pouze stanovuje, že vedlejší pracovní poměr nesmí dosahovat maxima týdenní pracovní doby. Je tedy možné mít jeden pracovní poměr na 40 hodin týdně a druhý na 39,5 hodin týdně.

Kdežto vedlejší pracovní poměr je další úvazek, ale pro téhož zaměstnavatele. Samozřejmě se odlišuje předmět činnosti. Jelikož, kdyby byla činnost totožná, jednalo by se o práci přesčas, nikoliv o vedlejší pracovní poměr. Vedlejší pracovní poměr lze uzavřít jak na dobu určitou, tak neurčitou. Výpovědní lhůta však u vedlejšího pracovního poměru činí 15 dnů, neplatí se odstupné, lze jej zrušit v ochranné lhůtě.

Pokud máte více pracovních poměrů, neopomínejte fakt, že každý z nich je posuzován zvlášť. A z každého pracovního poměru odvádíte povinné odvody.

Předchozí článek Zpět do rubriky Další článek

Nabídky práce

Pracovní ostrahy.

08. 11. 2017 | Praha |

 
 

Obsluha prodeje

24. 05. 2016 | Středočeský |

 

Soukání, opřádání, skaní - dílna optex

24. 05. 2016 | Moravskoslezský |

 

Obsluha občerstvení

24. 05. 2016 | Moravskoslezský |

 

Pracovník, pracovnice v prádelně

24. 05. 2016 | Jihočeský |

 

ŠIČ/KA na průmyslovém stroji

24. 05. 2016 | Liberecký |

 

OBSLUHA OBČERSTVENÍ

24. 05. 2016 | Liberecký |

 

Obsluha bistra

24. 05. 2016 | Olomoucký |

 

ŠIČ/KA

24. 05. 2016 | Královéhradecký |

 
 

O nás | © 2013 Prácička.cz s.r.o., všechna práva vyhrazena